Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens


KNAP

Van Schoonbekestraat 66, 2018 Antwerpen

info@knap.shop

0478 77 59 08

Ondernemingsnummer: 0762 716 344

BTW nummer : BE0762 716 344

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van KNAP, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Van Schoonbekestraat 66, 2018 Antwerpen, BTW BE 0762 716 344, RPR 0762 716 344, (hierna 'KNAP') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van KNAP moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door KNAP aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KNAP niet. KNAP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KNAP is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KNAP. KNAP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal De Klant het artikel moeten toevoegen aan het winkelmandje. De Klant kan dan het aantal kiezen dat hij wil bestellen van het artikel. Vervolgens zal De Klant zijn gegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen, en desgevallend een promotiecode kunnen gebruiken. Nadat de bestelling is geplaatst en betaald, zal KNAP De Klant onverwijld een bevestiging van zijn bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra KNAP de betaling heeft ontvangen van de volledige aankoopprijs en eventuele verzendkosten. De artikelen zullen pas verzonden worden van zodra KNAP de  betaling heeft ontvangen van de volledige aankoopprijs en eventuele verzendkosten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

KNAP is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door Bpost of DHL en gebeurt op het door De Klant aangegeven adres.  Beide bezorgdiensten zullen één leverpoging doen op het door De Klant opgegeven leveradres.  Als de bestelling niet in ontvangst wordt genomen, zal het ter beschikking worden gesteld in een Postpunt voor leveringen door bPost, en in een parcel shop voor leveringen door DHL.

Behoudens anders vemeld op de webshop, zullen bestellingen binnen de drie werkdagen volgend op de dag van de bestelling, worden verzonden.

Voor bestellingen boven de 75 euro zal KNAP geen verzendkosten aanrekenen.  De verzendkosten voor bestellingen onder de 75 euro, zullen tijdens het bestelproces worden weergegeven.  Als u de bestelling bevestigd, gaat u akkoord met het betalen van deze verzendkosten.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan KNAP.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door KNAP was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van KNAP.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KNAP te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij KNAP.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant KNAP, Van Schoonbekestraat 66, 2018 Antwerpen, info@knap.shop via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van dit modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan KNAP heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan KNAP.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De Klant zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt KNAP zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst volledig herroept, zal KNAP alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de verzendkosten als deze door de Klant werden betaald, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat KNAP de goederen terug heeft ontvangen.

Indien de Klant de overeenkomst gedeeltelijk herroept, zal KNAP alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen die betrekking hebben op dat gedeelte van de overeenkomst, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat KNAP de betreffende goederen terug heeft ontvangen.  Verzendkosten zullen bij een gedeeltelijke herroeping nooit worden terugbetaald aan de Klant. 

Indien de Klant de overeenkomst gedeeltelijk herroept voor een bestelling van boven de 75 euro, en de waarde van de door de Klant behouden goederen bedraagt na de gedeeltelijke herroeping minder dan 75 euro, zal KNAP de waarde van de geretourneerde goederen vergoeden, met afhouding van de verzendkosten die KNAP heeft gedragen.  Dit, conform de verzendvoorwaarden die stellen dat de verzendkosten voor een bestelling onder de 75 euro, door de Klant worden gedragen.  Door de algemene voorwaarden te aanvaarden tijdens het bestelproces, verklaart de Klant zich akkoord met dit principe.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door KNAP geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden nadat ze werden geopend, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.  Het gaat om alle producten die op de webshop terug te vinden zijn onder het submenu “lichaam”, bijvoorbeeld douchegel, scheerzeep, shampoo, aftershave, handzeep.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de KNAP klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan KNAP.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant KNAP zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van KNAP is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 77 59 08, via e-mail op info@knap.shop of per post op het volgende adres : Van Schoonbekestraat 66, 2018 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

De Klant kan eveneens een klacht indienen bij het online platform van de Europese Commissie om geschillen buitengerechtelijk op te lossen, via deze link http://ec.europa.eu/odr/

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover KNAP beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt KNAP zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, KNAP, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: voor het uitvoeren van de afgesloten verkoopovereenkomst en het verwerken van de bestelling. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KNAP, Van Schoonbekestraat 66, info@knap.shop kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot KNAP, Van Schoonbekestraat 66, 2018 Antwerpen, info@knap.shop.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door KNAP om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KNAP. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).